ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Daphniphyllum macropodum Miq. LC

 
Daphniphyllaceae 20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daphniphyllum macropodum
Daphniphyllum macropodum
Daphniphyllum macropodum
Daphniphyllum macropodum