ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm.

 
Dennstaedtiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Histiopteris incisa
Histiopteris incisa
Histiopteris incisa
Histiopteris incisa