ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aldrovanda vesiculosa L. EN

 
Droseraceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa

Drosera anglica Huds.

 
Droseraceae 138 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica

Drosera rotundifolia L. LC

 
Droseraceae 932 756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia

Drosera spatulata Labill.

 
Droseraceae 17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drosera spatulata
Drosera spatulata
Drosera spatulata
Drosera spatulata