ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 7,454 6,080 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Amorpha fruticosa L.

 
Fabaceae 991 631 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa

Astragalus sinaicus Boiss.

 
Fabaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus sinaicus
Astragalus sinaicus
Astragalus sinaicus
Astragalus sinaicus

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 1,668 1,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Callerya reticulata (Benth.) Schot

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callerya reticulata
Callerya reticulata
Callerya reticulata

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
Fabaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino LC

 
Fabaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa
Cladrastis platycarpa

Cytisus scoparius (L.) Link

 
Fabaceae 7,411 5,746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 31 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Gleditsia japonica Miq. LC

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Gleditsia japonica
Gleditsia japonica

Glycine max (L.) Merr.

സോയാബീൻസ്
Fabaceae 849 684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glycine max
Glycine max
Glycine max
Glycine max

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera tinctoria L.

നീലയമരി
Fabaceae 149 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria

Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kummerowia stipulacea

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.

 
Fabaceae 77 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kummerowia striata
Kummerowia striata
Kummerowia striata
Kummerowia striata

Lathyrus japonicus Willd. LC

 
Fabaceae 368 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lathyrus japonicus
Lathyrus japonicus
Lathyrus japonicus
Lathyrus japonicus

Lespedeza bicolor Turcz.

 
Fabaceae 246 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lespedeza bicolor
Lespedeza bicolor
Lespedeza bicolor
Lespedeza bicolor

Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai DD

 
Fabaceae 54 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lespedeza thunbergii
Lespedeza thunbergii
Lespedeza thunbergii
Lespedeza thunbergii

Lotus corniculatus L.

 
Fabaceae 14,132 11,624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus

Lotus pedunculatus Cav.

 
Fabaceae 1,090 749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus

Maackia amurensis Rupr. LC

 
Fabaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maackia amurensis
Maackia amurensis
Maackia amurensis
Maackia amurensis

Medicago arabica (L.) Huds.

 
Fabaceae 1,759 1,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago arabica
Medicago arabica
Medicago arabica
Medicago arabica

Medicago falcata L.

 
Fabaceae 260 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago falcata
Medicago falcata
Medicago falcata
Medicago falcata

Medicago intertexta (L.) Mill.

 
Fabaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Medicago intertexta
Medicago intertexta
Medicago intertexta
Medicago intertexta

Medicago laciniata (L.) Mill.

 
Fabaceae 19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago laciniata
Medicago laciniata
Medicago laciniata
Medicago laciniata

Medicago lupulina L.

 
Fabaceae 3,933 2,964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

 
Fabaceae 459 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago orbicularis
Medicago orbicularis
Medicago orbicularis
Medicago orbicularis

Medicago polymorpha L.

 
Fabaceae 1,275 923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha

Medicago sativa L. LC

അൽഫാൽഫ
Fabaceae 9,061 6,928 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago sativa
Medicago sativa
Medicago sativa
Medicago sativa

Medicago scutellata (L.) Mill. LC

 
Fabaceae 73 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago scutellata
Medicago scutellata
Medicago scutellata
Medicago scutellata

Melilotus albus Medik.

 
Fabaceae 3,807 2,816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melilotus albus
Melilotus albus
Melilotus albus
Melilotus albus

Melilotus officinalis (L.) Lam.

 
Fabaceae 1,866 1,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis

Mucuna sempervirens Hemsl. LC

 
Fabaceae 24 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mucuna sempervirens
Mucuna sempervirens
Mucuna sempervirens
Mucuna sempervirens

Oxytropis campestris (L.) DC.

 
Fabaceae 307 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxytropis campestris
Oxytropis campestris
Oxytropis campestris
Oxytropis campestris

Oxytropis revoluta Ledeb.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Oxytropis revoluta

Rhynchosia volubilis Lour.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rhynchosia volubilis

Robinia hispida L. LC

റോബിനിയ ഹിസ്പിഡ
Fabaceae 525 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida

Robinia pseudoacacia L. LC

റോബിനിയ സ്യൂഡോക്കേഷിയ
Fabaceae 13,936 10,802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh

 
Fabaceae 42 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sesbania herbacea
Sesbania herbacea
Sesbania herbacea
Sesbania herbacea

Spartium junceum L.

 
Fabaceae 3,457 2,582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spartium junceum
Spartium junceum
Spartium junceum
Spartium junceum

Styphnolobium japonicum (L.) Schott

 
Fabaceae 609 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum
Styphnolobium japonicum
Styphnolobium japonicum
Styphnolobium japonicum

Trifolium angustifolium L. LC

 
Fabaceae 969 735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium angustifolium
Trifolium angustifolium
Trifolium angustifolium
Trifolium angustifolium

Trifolium arvense L.

 
Fabaceae 1,986 1,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium arvense
Trifolium arvense
Trifolium arvense
Trifolium arvense

Trifolium aureum Pollich

 
Fabaceae 461 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium aureum
Trifolium aureum
Trifolium aureum
Trifolium aureum

Trifolium campestre Schreb.

 
Fabaceae 2,286 1,723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium campestre
Trifolium campestre
Trifolium campestre
Trifolium campestre

Trifolium dubium Sibth.

 
Fabaceae 1,635 1,346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium dubium
Trifolium dubium
Trifolium dubium
Trifolium dubium

Trifolium fragiferum L.

 
Fabaceae 505 367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum

Trifolium glomeratum L.

 
Fabaceae 97 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trifolium glomeratum
Trifolium glomeratum
Trifolium glomeratum
Trifolium glomeratum
Loading...