ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeginetia indica L.

ചെങ്കുമിൾ
Orobanchaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis

Pedicularis verticillata L.

 
Orobanchaceae 560 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata