ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1,276 976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Andropogon virginicus L. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon virginicus

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1,036 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Apluda mutica L.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Apluda mutica

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

 
Poaceae 805 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum elatius

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino

 
Poaceae 32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,740 1,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1,383 1,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 863 724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avenella flexuosa (L.) Drejer

 
Poaceae 157 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald LC

 
Poaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne
Beckmannia syzigachne
Beckmannia syzigachne
Beckmannia syzigachne

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bothriochloa bladhii

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 648 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,145 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 61 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus hordeaceus L.

 
Poaceae 1,521 1,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus

Bromus inermis Leyss.

 
Poaceae 80 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus inermis
Bromus inermis
Bromus inermis
Bromus inermis

Bromus secalinus L.

 
Poaceae 139 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus

Bromus sterilis L.

 
Poaceae 110 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis

Bromus tectorum L.

 
Poaceae 68 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

 
Poaceae 75 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

 
Poaceae 1,185 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos

Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler LC

 
Poaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis pseudophragmites

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.

 
Poaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis purpurea
Calamagrostis purpurea
Calamagrostis purpurea
Calamagrostis purpurea

Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calamagrostis sesquiflora

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler

 
Poaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis stricta
Calamagrostis stricta
Calamagrostis stricta
Calamagrostis stricta

Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb.

 
Poaceae 18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus alopecuroides
Cenchrus alopecuroides
Cenchrus alopecuroides
Cenchrus alopecuroides

Cenchrus americanus (L.) Morrone

ബജ്റ
Poaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus americanus
Cenchrus americanus
Cenchrus americanus
Cenchrus americanus

Cenchrus echinatus L.

 
Poaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Chimonobambusa marmorea
Chimonobambusa marmorea

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae 46 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Coix lacryma-jobi L.

കാട്ടുഗോതമ്പ്
Poaceae 223 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 
Poaceae 1,250 965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 5,364 4,322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 172 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 65 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.

 
Poaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens

Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.

 
Poaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplachne fusca
Diplachne fusca
Diplachne fusca
Diplachne fusca

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 1,138 710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-galli

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

 
Poaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides
Echinochloa oryzoides
Echinochloa oryzoides
Echinochloa oryzoides
Loading...