ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 476 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl

 
Ranunculaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Aquilegia buergeriana

Aquilegia flabellata Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata

Caltha palustris L. LC

 
Ranunculaceae 5,438 4,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris

Clematis apiifolia DC.

 
Ranunculaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia

Clematis florida Thunb.

 
Ranunculaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida

Clematis stans Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans

Clematis terniflora DC.

 
Ranunculaceae 411 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora

Glaucidium palmatum Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Glaucidium palmatum

Ranunculus gmelinii DC. LC

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 10,392 8,517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides