ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aconitum japonicum Thunb.

 
Ranunculaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 593 509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl

 
Ranunculaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex

Adonis amurensis Regel & Radde

 
Ranunculaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis amurensis
Adonis amurensis
Adonis amurensis
Adonis amurensis

Adonis ramosa Franch.

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis ramosa
Adonis ramosa
Aquilegia buergeriana

Aquilegia flabellata Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata

Caltha palustris L. LC

 
Ranunculaceae 7,428 6,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris

Clematis apiifolia DC.

 
Ranunculaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia

Clematis florida Thunb.

 
Ranunculaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida

Clematis patens C.Morren & Decne.

 
Ranunculaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis patens
Clematis patens
Clematis patens
Clematis patens

Clematis stans Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans

Clematis terniflora DC.

 
Ranunculaceae 581 463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora

Eranthis pinnatifida Maxim.

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eranthis pinnatifida
Eranthis pinnatifida

Glaucidium palmatum Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glaucidium palmatum
Glaucidium palmatum
Glaucidium palmatum
Glaucidium palmatum

Ranunculus gmelinii DC. LC

 
Ranunculaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 12,876 10,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides
Semiaquilegia adoxoides