ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrimonia pilosa Ledeb.

 
Rosaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa

Argentina anserina (L.) Rydb.

 
Rosaceae 2,372 1,962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argentina anserina
Argentina anserina
Argentina anserina
Argentina anserina

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach LC

 
Rosaceae 7,670 6,416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica

Comarum palustre L. LC

 
Rosaceae 580 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comarum palustre
Comarum palustre
Comarum palustre
Comarum palustre

Crataegus chlorosarca Maxim.

 
Rosaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crataegus chlorosarca
Crataegus chlorosarca

Crataegus pinnatifida Bunge LC

 
Rosaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida
Crataegus pinnatifida
Crataegus pinnatifida
Crataegus pinnatifida

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

 
Rosaceae 2,939 2,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa
Dasiphora fruticosa
Dasiphora fruticosa
Dasiphora fruticosa

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 
Rosaceae 5,670 4,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica

Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier

 
Rosaceae 864 769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fragaria × ananassa
Fragaria × ananassa
Fragaria × ananassa
Fragaria × ananassa

Fragaria vesca L.

 
Rosaceae 8,622 7,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca

Geum aleppicum Jacq.

 
Rosaceae 91 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geum aleppicum
Geum aleppicum
Geum aleppicum
Geum aleppicum

Geum macrophyllum Willd.

 
Rosaceae 459 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geum macrophyllum
Geum macrophyllum
Geum macrophyllum
Geum macrophyllum

Kerria japonica (L.) DC.

കെരിയ ജപോനിക
Rosaceae 4,317 3,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica

Malus halliana Koehne DD

 
Rosaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malus halliana
Malus halliana
Malus halliana
Malus halliana

Photinia glabra (Thunb.) Maxim. LC

 
Rosaceae 400 338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Photinia glabra
Photinia glabra
Photinia glabra
Photinia glabra

Potentilla chinensis Ser.

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Potentilla chinensis

Potentilla discolor Bunge

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Potentilla discolor

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf

 
Rosaceae 72 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Potentilla indica
Potentilla indica
Potentilla indica
Potentilla indica

Potentilla nivea L.

 
Rosaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Potentilla nivea
Potentilla nivea
Potentilla nivea
Potentilla nivea

Potentilla norvegica L. LC

 
Rosaceae 282 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Potentilla norvegica
Potentilla norvegica
Potentilla norvegica
Potentilla norvegica

Potentilla recta L.

 
Rosaceae 1,925 1,496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta

Potentilla supina L. LC

 
Rosaceae 112 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Potentilla supina
Potentilla supina
Potentilla supina
Potentilla supina

Prunus × yedoensis Matsum.

 
Rosaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus × yedoensis
Prunus × yedoensis
Prunus × yedoensis
Prunus × yedoensis

Prunus incisa Thunb. DD

 
Rosaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus incisa
Prunus incisa
Prunus incisa
Prunus incisa

Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. LC

 
Rosaceae 38 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus mume
Prunus mume
Prunus mume
Prunus mume

Prunus nipponica Matsum.

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Prunus nipponica

Prunus padus L. LC

 
Rosaceae 6,807 5,022 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus

Prunus persica (L.) Batsch

പീച്ച്
Rosaceae 4,995 4,015 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica

Prunus salicina Lindl. LC

 
Rosaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus salicina
Prunus salicina
Prunus salicina

Prunus sargentii Rehder LC

 
Rosaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus sargentii
Prunus sargentii
Prunus sargentii
Prunus sargentii

Pyrus calleryana Decne.

 
Rosaceae 1,871 1,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrus calleryana
Pyrus calleryana
Pyrus calleryana
Pyrus calleryana

Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai

 
Rosaceae 64 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia
Pyrus pyrifolia
Pyrus pyrifolia
Pyrus pyrifolia

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. LC

 
Rosaceae 747 555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica
Rhaphiolepis indica
Rhaphiolepis indica
Rhaphiolepis indica

Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino

 
Rosaceae 340 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhodotypos scandens
Rhodotypos scandens
Rhodotypos scandens
Rhodotypos scandens

Rosa acicularis Lindl. LC

 
Rosaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa acicularis
Rosa acicularis
Rosa acicularis
Rosa acicularis

Rosa laevigata Michx.

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rosa laevigata

Rosa lucieae Franch. & Rochebr. ex Crép.

 
Rosaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa lucieae
Rosa lucieae
Rosa lucieae
Rosa lucieae

Rosa multiflora Thunb.

 
Rosaceae 2,163 1,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa multiflora
Rosa multiflora
Rosa multiflora
Rosa multiflora

Rosa rugosa Thunb.

റോസ റുഗോസ
Rosaceae 4,813 3,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa rugosa
Rosa rugosa
Rosa rugosa
Rosa rugosa

Rubus arcticus L. LC

 
Rosaceae 39 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus arcticus
Rubus arcticus
Rubus arcticus
Rubus arcticus

Rubus armeniacus Focke

 
Rosaceae 405 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus

Rubus caesius L.

 
Rosaceae 4,924 3,797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus caesius
Rubus caesius
Rubus caesius
Rubus caesius

Rubus chamaemorus L. LC

 
Rosaceae 55 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus

Rubus idaeus L.

 
Rosaceae 5,155 4,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Rubus idaeus

Rubus illecebrosus Focke

 
Rosaceae 21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus illecebrosus
Rubus illecebrosus
Rubus illecebrosus
Rubus illecebrosus

Rubus parvifolius L.

 
Rosaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus parvifolius
Rubus parvifolius

Rubus pectinellus Maxim.

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rubus pectinellus

Rubus pedatus Sm. LC

 
Rosaceae 28 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus pedatus
Rubus pedatus
Rubus pedatus
Rubus pedatus

Rubus pensilvanicus Poir.

 
Rosaceae 17 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus pensilvanicus
Rubus pensilvanicus
Rubus pensilvanicus
Rubus pensilvanicus

Rubus phoenicolasius Maxim.

 
Rosaceae 1,023 830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubus phoenicolasius
Rubus phoenicolasius
Rubus phoenicolasius
Rubus phoenicolasius
Loading...