ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acer carpinifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium

Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch LC

 
Sapindaceae 52 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium

Acer crataegifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer crataegifolium
Acer crataegifolium
Acer crataegifolium

Acer diabolicum Blume ex K.Koch LC

 
Sapindaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum

Acer distylum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum

Acer japonicum Thunb. LC

 
Sapindaceae 1,233 1,019 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer maximowiczianum Miq. LC

 
Sapindaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum

Acer micranthum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum

Acer miyabei Maxim. VU

 
Sapindaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer miyabei
Acer miyabei
Acer miyabei
Acer miyabei

Acer nipponicum H.Hara LC

 
Sapindaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum

Acer palmatum Thunb. LC

 
Sapindaceae 9,379 7,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer pictum Thunb. LC

 
Sapindaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Acer shirasawanum Koidz. LC

 
Sapindaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum

Acer sieboldianum Miq. LC

 
Sapindaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum

Acer truncatum Bunge LC

 
Sapindaceae 45 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum

Aesculus turbinata Blume LC

 
Sapindaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata

Koelreuteria paniculata Laxm. LC

കനകമഴമരം
Sapindaceae 6,069 4,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata

Sapindus mukorossi Gaertn. LC

 
Sapindaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi
Sapindus mukorossi