ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 801 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

 
Zingiberaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Zingiber mioga
Zingiber mioga
Zingiber mioga
Zingiber mioga