ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata