ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 273 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acorus gramineus Aiton LC

 
Acoraceae 21 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus