ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 476 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl

 
Ranunculaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex