ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

 
Actinidiaceae 102 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta