ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum