ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum