ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis