ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aesculus turbinata Blume LC

 
Sapindaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata