ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze

 
Lamiaceae 107 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa