ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrimonia pilosa Ledeb.

 
Rosaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa