ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries

 
Asteraceae 65 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica