ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

 
Lardizabalaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Akebia trifoliata
Akebia trifoliata
Akebia trifoliata