ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms LC

 
Cornaceae 27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium