ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aldrovanda vesiculosa L. EN

 
Droseraceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa