ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,507 2,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium thunbergii G.Don DD

 
Amaryllidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Allium thunbergii
Allium thunbergii
Allium thunbergii

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 300 256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum