ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amorphophallus kiusianus (Makino) Makino

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Amorphophallus kiusianus