ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.

 
Asteraceae 148 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea