ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andromeda polifolia L. LC

 
Ericaceae 272 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia