ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angelica keiskei (Miq.) Koidz.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Angelica keiskei

Angelica polymorpha Maxim.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Angelica polymorpha