ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.

 
Marattiaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta
Angiopteris evecta