ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Apluda mutica L.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Apluda mutica