ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Apocynum venetum L.

 
Apocynaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum