ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aquilegia buergeriana

Aquilegia flabellata Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata
Aquilegia flabellata