ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia cordata Thunb.

 
Araliaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia cordata
Aralia cordata
Aralia cordata
Aralia cordata

Aralia elata (Miq.) Seem. LC

 
Araliaceae 490 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata