ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. DD

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis

Asparagus schoberioides Kunth LC

 
Asparagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Asparagus schoberioides
Asparagus schoberioides