ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aspidistra elatior Blume

 
Asparagaceae 772 691 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior