ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buxus microphylla Siebold & Zucc. LC

 
Buxaceae 87 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla