ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cabomba caroliniana A.Gray

 
Cabombaceae 51 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabomba caroliniana
Cabomba caroliniana
Cabomba caroliniana
Cabomba caroliniana