ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Caltha palustris L. LC

 
Ranunculaceae 7,200 5,891 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris