ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.

 
Bignoniaceae 2,101 1,717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora
Campsis grandiflora