ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carpesium abrotanoides L.

 
Asteraceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides

Carpesium cernuum L.

 
Asteraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum