ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carpinus cordata Blume LC

 
Betulaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpinus cordata
Carpinus cordata
Carpinus cordata
Carpinus cordata

Carpinus japonica Blume DD

 
Betulaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica

Carpinus tschonoskii Maxim. LC

 
Betulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carpinus tschonoskii

Carpinus turczaninovii Hance

 
Betulaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpinus turczaninovii
Carpinus turczaninovii
Carpinus turczaninovii
Carpinus turczaninovii