ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Catalpa ovata G.Don LC

 
Bignoniaceae 146 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa ovata
Catalpa ovata
Catalpa ovata
Catalpa ovata