ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 10,010 7,887 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 396 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium giganteum D.Don

 
Amaranthaceae 175 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum