ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cirsium japonicum DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cirsium japonicum