ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coriaria japonica A.Gray

 
Coriariaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriaria japonica
Coriaria japonica
Coriaria japonica
Coriaria japonica