ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cornus canadensis L.

 
Cornaceae 1,120 1,022 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis

Cornus controversa Hemsl. LC

 
Cornaceae 129 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa

Cornus kousa Bürger ex Hance LC

 
Cornaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus kousa
Cornus kousa
Cornus kousa
Cornus kousa

Cornus macrophylla Wall. LC

 
Cornaceae 20 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus macrophylla
Cornus macrophylla
Cornus macrophylla
Cornus macrophylla

Cornus officinalis Siebold & Zucc.

 
Cornaceae 87 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus officinalis
Cornus officinalis
Cornus officinalis
Cornus officinalis

Cornus suecica L.

 
Cornaceae 361 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica