ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cornus canadensis L.

 
Cornaceae 939 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis

Cornus controversa Hemsl. LC

 
Cornaceae 36 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa

Cornus macrophylla Wall. LC

 
Cornaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus macrophylla
Cornus macrophylla
Cornus macrophylla

Cornus officinalis Siebold & Zucc.

 
Cornaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus officinalis
Cornus officinalis
Cornus officinalis
Cornus officinalis

Cornus suecica L.

 
Cornaceae 230 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica