ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 718 585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum