ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cryptotaenia japonica Hassk.

 
Apiaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica