ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.

 
Araliaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleutherococcus senticosus
Eleutherococcus senticosus
Eleutherococcus senticosus
Eleutherococcus senticosus