ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eupatorium lindleyanum DC.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium lindleyanum
Eupatorium lindleyanum
Eupatorium lindleyanum